Bild 978-3-86739-156-6_cmyk_neu_2015_Copyright Psychiatrie Verlag Koeln