Jerusalem, Copyright: Oliver Straub, Friedrichshafen