Tel Aviv, Copyright: Oliver Straub, Friedrichshafen